1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ALVIA Slovakia s. r. o., so sídlom Hurbanova 933/7, 907 01 Myjava, Slovensko IČO:44 418 116, zapísaná v OR vedenom Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 20745/R (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri obrázku každého tovaru v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kúpna zmluva je uzatvorená vytvorením záväznej objednávky na našom internetovom obchode alebo po predchádzajúcom záväznom akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:www.oliwer.skalebo po predchádzajúcom záväznom akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:

e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,

telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou,

podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list a daňový doklad.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho: www.oliwer.sk

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 60 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (príklad - ak si objednáte tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 5 a 10 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 10 dní). Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi e-mailom najneskôr do 24 hodín ( počas pracovných dní ) od prijatia objednávky, či sa objednávka vybavuje, alebo sa čaká na objednaný tovar od dodávateľa.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je povinný oznámiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v deklarovanej lehotre a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany kupujúceho, má v súlade s §614 ods.2 Občianského zákonníka kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po odovzdaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené podľa najaktuálnejších informácii dostupných predajcovi.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci zabezpečí odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky, v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu primárne rovnakým platobným spôsopbom, aký použil kupujúci pri objednaní, alebo po dohode na účet kupujúceho, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Dostupnosti ponúkaného tovaru na našej internetovej stránke sú uvedené následovne :

2 - 5 dní ( od objednávky ) - tovar je podľa informácií dodávateľov dostupný na sklade na adrese Hurbanova 933/7, 907 01 Myjava, Slovensko, a je možné ho po dohode vyzdvihnúť a na sklade u prevádzkovateľa by bol za 2 až 5 dni od objednania objednávateľom.

7 - 14 dní ( od objednávky ) - tovar je podľa informácií dodávateľov dostupný na ich skladoch, prípadne im tovar dorazí v najbližších dňoch a na sklade u prevádzkovateľa by bol za 7 až 14 dni od objednania objednávateľom.

Na dotaz - tovar nie je podľa informácií dodávateľov momentálne dostupný na ich skladoch, prípadne bude na skladoch v najbližších dňoch. Pre bližšie informácie ohľadom dostupnosti nás kontaktuje adrese:info@oliwer.sk

Upozornenia :

a/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru ktoré môže nastať nesprávnou informáciou od jeho dodávateľa o jeho aktuálnych skladových zásobách.

b/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru ktoré môže nastať komplikáciami prepravcov tovaru ( prepravné a kurierske spoločnosti, alebo Slovenská pošta ) a to už či na trase Dodávateľ - Prevádzkovateľ, prípadne Prevádzkovateľ - Objednávateľ.

c/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru, ktorý však musí oznámiť objednávateľovi mailovou komunikáciou počas pracovných dní do 24 hodín od objednania tovaru od objednávateľa.

Poznámka : Všetky objednávky sa napriek upozorneniam snaží prevádzkovateľ vybavovať v čo najkratšom čase ako je to len možné.

Poplatky za poštovné a balné

Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD ( ďalej len DPD ) na území SR, kde tovar bude doručený v nasledujúci pracovný deň.

Cenník poštovného a balného je nasledovný:

Pre balíky v rámci SR :

K cenám uvedeným v internetovom obchode je potrebné pripočítať poštovné vo výške 5.00 €, prípadne u DPD 9,60 eur. Iné poplatky ani balné sa neúčtujú. Uvedené poplatky platia pre odoslanie zásielok v rámci Slovenska.

Cena sa vyráta podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty ( IBA platba vopred prevodom na účet !!! ) - o výške sumy bude zákazník vopred informovaný emailom alebo telefonicky.

Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku. ( deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň ). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Osobný odber tovaru

Osobný odber je možný pod dohode na adrese skladu:

ALVIA Slovakia s. r. o.

Hurbanova 933/7

907 01 Myjava, Slovensko

Kontakt:info@oliwer.sk

Upozornenie: Pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne poplatky.

Za objednaný tovar cez www.oliwer.sk môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

1. Platba predom na účet / zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.)

Týmto by sme Vás chceli požiadať zrealizovať platbu na náš účet až po našom potvrdení, že Vami objednaný tovar je u nás nachystaný pre osobný odber, prípadne na odoslanie.

2. dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky prepravcovi.

Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet prevádzkovateľa vedený v banke Tatra banka, a.s.

IBAN: SK 21 1100 0000 0029 41025188 BIC/SWIFT: TATRSKBX

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, iba v prípade, ak ešte nedošlo ku uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v cene uvedenej pri objednávke tovaru, pokiaľ predávajúci potvrdil prijatie objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Zmena cien je vyhradená.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorého cena bola v dôsledku technickej chyby výrazne odlišná od štandardnej predajnej ceny.

Ceny uvedené v internetovom obchode sa nemusia zhodovať s cenami na kamennej predajni !!!

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Prevádzkovateľ ( ALVIA Slovakia s. r. o.) internetového obchodu www.oliwer.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, prípadne odoslaním objednávky nakladá v zmysle „Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Medzi spracúvané osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácií, prípadne pri odoslaní objednávky, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, mailový kontakt a telefónne číslo. Zákazník registráciou alebo objednávkou bez predošlej registrácie súhlasí so spracovávaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového obchodu. Internetový obchod zhromažďuje údaje za účelom evidencie zákazníkov, odoslania objednaných zásielok, fakturácie a prípadnej reklamácie tovaru.

Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám s výnimkou prepravcov zabezpečujúcich doručenie zásielok, ktorými sú Slovenská pošta a.s., prípadne iný externý prepravca poverený objednávateľom k preprave objednaného tovaru.

Zákazník môže svoje osobné údaje zmeniť a aktualizovať v sekcii „Adresy a fakturačné údaje" a " Osobné údaje " po prihlásení do internetového obchodu. Zákazník má možnosť zrušiť registráciu na základe písomnej žiadosti (odoslať na adresu :ALVIA Slovakia s. r. o. Hurbanova 933/7 907 01 Myjava, Slovensko) alebo emailovej ( odoslať na adresu : info@oliwer.sk), čím budú odstránené všetky jeho osobné ako aj kontaktné údaje z databázy internetového obchodu.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne využiť niektorú z možností uvedených v zákone.

8.2 Údaje pri registrácii Ako Objednávateľ musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (účtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:

. Meno

. Priezvisko

. Ulica a číslo domu

. Mesto a PSČ

. Štát

. Telefón

. E-mail

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.

8.3 Bankové operácie Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Objednávateľa.

8.4 Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby ( adresa na dodanie, prípadne telefónne číslo ). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

8.5 Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne obratom od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

kupujúci odošle predávajúcemu vyplnený "Formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru", ktorý je priložený k faktúre spolu s tovarom.

alebo kupujúci odošle predávajúcemu mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uveďte svoje meno, adresu a dátum.

kupujúci odošle tovar vo forme zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.

vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakým spôosobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, alebo po dohode s kupujúcim iným spôsobom platby, bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11. Reklamačné podmienky

11.0 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

11.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.oliwer.skKupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

11.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.3 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

11.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

11.6 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

11.7 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, prípadne doručenie listu s údajmi ktoré vypíše sám kupujúci a to meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, dátum nákupu reklamovaného tovaru spolu s číslom faktúry, prípadne spolu s číslom objednávky a popis závady reklamovaného tovaru.

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Formulár pre vrátenie tovaru a reklamácie stiahnete tu.Stiahnut formular

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho a to na adresu :

ALVIA Slovakia s. r. o.

Hurbanova 933/7, 907 01 Myjava, Slovensko

11.8 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

11.9 V mieste určenom podľa bodu 7.8 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

11.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

11.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar ktorý nie je možné opraviť za rovnaký typ/druh/vyhotovenie nového /bezchybného/ tovaru po vzájomnej dohode s kupujúcim v zmysle zákona 250/2007 Z.z.

11.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru po vzájomnej dohode s kupujúcim,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

11.18 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

11.19 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

11.20 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

11.21 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

11.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

predávajúci vadný tovar vymení.

11.23 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za nový, alebo

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

11.24 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

11.25 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

11.26 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

11.27 Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar považuje doba, kedy po uzatvorení kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 10 dní.

11.28 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

11.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

11.30 Na reklámaciu sa nevzťahujú drobné vady v tlači, vypadnuté riadky v grafike, drobná farebná nepresnosť resp. vernosť

12. Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@oliwer.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

"

Činnosť a prevádzka internetového obchodu podlieha kontrole zo strany Orgánu dozoru:Slovenská obchoná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, Slovensko odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.č.: 032/640 01 09, e-mail: tn@soi.sk

"

Obchodné podmienky boli vytvorené dňa:

8. 05 2022